Kari Alenius, Baltia suomalaisissa koulukirjoissa
(Faravid 16/1992)

Faravid_16_111 Faravid_16_112 Faravid_16_113 Faravid_16_114 Faravid_16_115 Faravid_16_116 Faravid_16_117
Faravid_16_118 Faravid_16_119 Faravid_16_120