Studia Historica Septentrionalia 14 / osa II
 
Toim. Kyösti Julku

Nordkalotten i en skiftande värld -
kulturer utan gränser och stater över gränser.
2. Etnologica. Philologica.


1987.
 II -osa:  271 sivua.
 

 

INNEHÅLL

FÖRORD

ETNOLOGICA

Andresen, Astri: Endringer i reindrifta blant samer i Torne Lappmark i siste halvdel av 1800-talet

Fjellström, Phebe: Älvdalskultur kring Bottenvikens nordliga spets ur etnologiskt perspektiv

Gustafson, Lil: Hvem drev elgfangst i Innerdalen I senmiddelalderen?

Korhonen, Olavi: Natur och näringar på platser med G’aino- och Kainunamn i Sverige

Pedersen, Steinar: Samisk organisering og forvaltning av laksefisket i Deatnu på tvers av grenselinja etter 1751. Overstengslet ved Vuovdaguoika

Söderholm, Eira: Etniske forhold i Alta omkring 1800 belyst ved stedsnamn

PHILOLOGICA

Aikio, Marjut: Om to minoritetsspråk og flerspråkighetsprofiler i Nord-Skandinavia

Hjulstad Junttila, Jorid: Språkkontakt i ei bygd i Nord-Troms

Källskog, Margareta: Interferenser i det flerspråkiga Överkalix

Mantila, Harri: Sprindning av språkliga innovationer i Nordfinland

Paunonen, Heikki: De finska dialekterna på Nordkalotten och deras förhållande till de andra finska dialekterna

Sköld, Tryggve: De äldsta kontakterna mellan samer och nordbor språkhistorisk beslysning

Winsa, Birger: Östfinska drag i gällivarefinskan

 

SUMMARIES

ETNOLOGICA

Andresen, Astri: Reindeer husbandry among the Swedish Karesuando lapps in the latter half of the 19th century

Fjellström, Phebe: River Valley Culture in the Northern Bay of Gulf Bothnia from an Ethnological Perspective

Gustafson, Lil: Who were the elk trappers in Innerdalen during the Late Middle Ages?

Korhonen, Olavi: Occupations and the natural environment at places in Sweden carrying the onomastic element Gáino- or Kainu-

Pedersen, Steinar: The Sami Organisation and Administration of the Salmon-fishing in the Tana River after 1751. The Weir across the River at Vuovdaguoika

Söderholm, Eira: Ethnic relations at Alta around 1800 in the light of local placenames

 

PHILOLOGICA

Aikio, Marjut: Minority languages and multilingualism in Northern Scandinavia

Hjulstad Junttila, Jorid: Language contact in the multilingual village of Skitbotn in Northern Norway

Källskog, Margareta: Interference features in the speech of a multilingual society in Överkalix

Mantila, Harri: The Spread of Linguistic Innovation to Northern Finland

Paunonen, Heikki: On the Finnish dialects of the Arctic Area and their relation to the other dialects of Finnish

Sköld, Tryggve: The earlier linguistic contacts between Lapps and Scandinavians

Winsa, Birger: Some eastern Finnish traits in Gällivare Finns

 

 

04.09.2011