Studia Historica Septentrionalia 64
 
Kari Alenius & Olavi K. Fält (toim.),

Vieraan rajalla

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2012, 237 s, mv-kuvitus.
 

Oulun yliopiston historiatieteet järjestivät 2.–3. joulukuuta 2010 kaksipäiväisen symposiumin, jossa pohdittiin esitelmien muodossa “Vieraan rajalla” -problematiikkaa.

Vieraan rajalla -käsitteellä tarkoitetaan sekä konkreettisessa että mentaalisessa mielessä vierauden kohtaamista erilaisissa tilanteissa. Niitä analysoitaessa tarkastellaan erityisesti sitä, miten ”oman” ja ”vieraan” välinen raja on koettu ja miten siihen on reagoitu. Tämän päivän globalisoituvassa maailmassa joudumme yhä enemmän tekemisiin tällaisten ilmiöiden kanssa. Jotta näitä ilmiöitä voidaan ymmärtää syvällisesti, on tärkeätä, että näitä kysymyksiä lähestytään myös historiatieteen näkökulmasta. Antiikin Kreikan historiankirjoitusperinteeseen viitaten menneisyyden ihmisten kokemukset voivat myös opettaa meille jotakin.

Nyt esillä olevan julkaisun aihepiirit, vierautta tulkitsemassa, uhkaava vieraus, kieli ja vieraus ja olemmeko vieraita, valaisevat hyvin sitä, kuinka monitahoisesta ilmiöstä on kyse.


Sisällysluettelo:Vierautta tulkitsemassa

Sirpa Aalto, Kulttuurien törmääminen vai kohtaaminen – skandinaavit ja saagojen finnit
Summary: Cultures in contact or colliding? Scandinavians and the Finnar in the sagas

Henry Oinas-Kukkonen, Kuinka kohdata Fukuda-san? Neuvo USAn aloittaville miehityssotilaille
Summary: How to Meet Fukuda-san? An Advice to the First US Occupation Soldiers

Juha Saunavaara, Kenellä on oikeus tulkita itää? – Japanin vierauden ja ainutkertaisuuden korostaminen amerikkalaisten asiantuntijoiden toimesta 1942 – 1952
Summary: Who does have the right to interpret the East? – The emphasis of the otherness and uniqueness of Japan by American Japan specialists 1942 – 1952

Tuula Okkonen, Miehitetty kulttuuriperintö – Arkeologit ja antropologit asevoimien mukana Kiinassa ja Japanissa toisen maailmansodan kontekstissa
Summary: Cultural Resources and Occupation – Archaeologists and Anthropologists with the Armed Forces in China and Japan in the context of the Second World War

Jari Okkonen, ”Rodullisen erityisyyden” paradigman muotoutuminen Japanissa 1940-luvulla
Summary: Emergence of the paradigm of racial uniqueness in Japan in the 1940s
Uhkaava vieraus

Esko Nevalainen, The Scottish Covenanters’ Elite and the Image of the Archenemy
Summary

Timo Sironen, “Sopuisa ja urhea suomalainen, hurja lappalainen ja bjarmi koillisessa, kurissa pidettävä karjalainen, kateellinen ja ilkeä kimbri lounaassa ja aina petollinen sarmaatti idässä.” Vieraiden rajoilla Olof Hermelinin Hecatompolis Suionum -kaupunkirunoissa
Summary: “The peaceable and valiant Finn, the wild Lapp and Bjarmian in the NE, the Carelian to be kept under control, the envious and mean Cimber in the SW and the always treacherous Sarmatian in the East.” On the Borders of the Strangers in the Urban Elegies Hecatompolis Suionum of Olof Hermelin.

Antti Räihä, Vieraita omassa talossa. Majoitusrasitus ja kaupunkiväestön toimintastrategiat 1700-luvun puolivälin Lappeenrannassa ja Haminassa
Summary: Strangers in the House. The Burden of Billeting Russian Troops in Lappeenranta and Hamina in the Mid-Eighteenth Century

Anna Laakkonen, Viholliskuvan ja identiteetin rakentaminen Neuvosto-Karjalan suomalaisessa sanomalehdistössä 1920 - 1929
Summary: The Image of the Enemy in Soviet Karelia’s Finnish Newspaper During the 1920s

Niko Kannisto, Venäjä ja bolševismi ei-suomalaisuutena: Kansallinen yhtenäisyys ”toisen” tuottamisena sosiaalidemokraattisessa julkisuudessa vuosina 1918 – 1923
Summary: Russia and Bolshevism as the ”Other” in the Social Democratic Party of Finland in the early 1920s

Sinikka Wunsch, Monikasvoinen vihollinen – sanomalehtien erilaiset viholliskuvat talvisodan kirjoittelussa
Summary: The Enemy with Many Faces. Enemy Images of the Soviet Union in Finnish Newspapers during the Winter War
Kieli ja vieraus

Christer Kuvaja, Kieliraja vai yhteysvyöhyke? Ruotsia ja suomea eteläisessä Suomessa 1700-luvun lopulla
Summary: Linguistic Frontier or Contact Zone? Swedish and Finnish Language in Southern Finland in the Late 18th Century

Helena Ruotsala, ”Det var finare utan F”. Kieliraja Haaparannan ruotsinkielisten asukkaiden kokemana
Summary: “It would be finer if the letter F was missing”

Veronika Sušová-Salminen, Rethinking the Idea of Eastern Europe from Postcolonial Perspective. Coloniality, Eurocentrism, Border Thinking and Europe’s Other
Olemmeko vieraita?

Kari Alenius, Vieraita vai omia? Saksan poliittisen eliitin suhtautuminen puolalaiseen vähemmistöön 1918 – 1919
Summary: Alien or one’s own? The German political elite’s attitude towards the Polish minority, 1918–1919

Olavi K. Fält, Onko vieraalla rajaa? Suomalaisuus ja japanilaisuus globalisaation paineessa 1990-luvun Suomessa
Summary: Does foreign have a border? Finnishness and Japaneseness under the pressure of globalization in Finland in the 1990s  

 

22.02.2012