Studia Historica Septentrionalia 73
 
Niina Timosaari (toim.),

Aatteiden ja oppien teillä. Juha Mannisen juhlakirja.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2014, 192 s, mv-kuvitus.
 

Oulun yliopistoon perustettiin aate- ja oppihistorian oppituoli 1974. Ensimmäiseksi vakituiseksi viranhaltijaksi valittiin Juha Manninen, joka hoiti tehtävää vuodesta 1976 aina eläköitymiseensä 2009 saakka. Tämä juhlakirja on kunnianosoitus emeritusprofessori Mannisen pitkälle uralle aatteiden ja oppien parissa.

Juhlakirjan kirjoittajakunta koostuu Juha Mannisen kollegoista ja entisistä oppilaista. Artikkelit on jaoteltu aihepiirinsä mukaan kolmeen osioon. Näistä ensimmäinen käsittelee laajalti ottaen tieteenhistoriaa ja tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Toinen osio liikkuu filosofian ja aatehistorian välimaastossa, ja sieltä löytyvillä kirjoituksilla on myös monia yhtymäkohtia Mannisen omaan tutkimustyöhön. Kirjan viimeisessä osiossa kiinnitämme katseen tieteentekijöihin – niiden toimijoiden elämänhistoriaan, joista aate- ja oppihistoria kertoo.


Artikkelit:

I Tiede ja yhteiskunta

Olavi K. Fält, Globalisoituva ja verkostoituva tiede – Yokohama
länsimaisen tieteen näyttämönä 1870-luvun alun maailmassa
Summary: Increasingly global and networked science – Yokohama as a stage for Western science in the early 1870s world

Heini Hakosalo, Freud & Co. The Mind at the Medical Market in
Fin-de-Siècle Europe    
Summary

Marja Jalava, On the Question of Social Coherence in the Moral Philosophy of Rolf Lagerborg    
Summary

Maija Kallinen, Sielujen synty. Kamppailu tulkinnasta akateemisen yhteisön keinoin 1600-luvun Saksassa    
Summary: On the Origin of Souls


II Filosofia 

Martin Kusch,Wittgenstein ja Einsteinin kellot    
Summary: Wittgenstein and Einstein’s Clocks

Ilkka Niiniluoto, Eino Kaila metafysiikan kriitikkona    
Summary: Eino Kaila’s Critique of Metaphysics

Annikki Niku, Kätkeytyvä pyhä – Heidegger Hölderlinin ja Hegelin välissä    
Summary: The sacred that conceals itself – Heidegger between Hölderlin and Hegel

Kari Väyrynen, Kant’s Early Critique of Anthropocentric Metaphysics and its Influence on Herder    
Summary


III Tieteentekijät

Matti Klinge, Riemumaisteri    

Anto Leikola, Alexander von Nordmann, luonnontutkimuksemme merkkimies    
Summary: Alexander von Nordmann, an international naturalist

Erkki Urpilainen, Nathanaël af Schulténin opiskeluvuodet
Summary: Nathanaël af Schultén’s student years
    
 

 

8.3.20154