Studia Historica Septentrionalia 57
 
Kari Alenius, Olavi K. Fält, Markus Mertaniemi (toim.),

Ystävyyden monet kasvot.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2009, 211 s, mv-kuvitus.
 

Oulun yliopiston historian laitos järjesti 14.–15. helmikuuta 2008 kansallisen symposiumin, jossa käsiteltiin ystävyyttä historiallisena ilmiönä.

Ystävyys, joka merkitsee muun muassa kykyä ja halua toimia yhteistyössä toisen kanssa, on varmasti yksi tärkeimmistä tai jopa tärkein ihmisten välinen suhde. Sille rakentuu oikeastaan kaikkinainen yhteiskunnallinen kehitys. Se luo puitteet kanssakäymiselle eri tasoilla henkilökohtaisista suhteista valtioiden välisiin joskus hyvinkin monimutkaisiin suhteisiin asti.

Ystävyys voi olla myös luonteeltaan todella moninaista erilaisissa kulttuurisissa ja poliittisissa yhteyksissä. Se voi saada tilanteesta riippuen hyvinkin vastakkaisia ilmenemismuotoja. Se voi olla esimerkiksi vilpitöntä tai vilpillistä, teknistä tai propagandistista.

Pidetyissä esitelmissä tarkasteltiin ystävyyttä ja sen ilmenemistä ajallisesti antiikista toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, maantieteellisesti koko maailman kiertäen Yhdysvalloista Välimeren ja Keski-Euroopan kautta Suomeen ja sieltä Venäjän kautta Japaniin sekä kulttuurisesti ja poliittisesti yksilöiden välisistä suhteista kansojen ja valtioiden välisiin suhteisiin.

Esitelmistä muokatut artikkelit on nyt julkaistu kirjana. Se antaa tilaisuuden arvioida, mitä yhteistä ja yleistä on mahdollista sanoa ystävyydestä kulttuurista ja aikakaudesta riippumatta. Se luo myös erinomaisen perspektiivin tarkastella ystävyyttä tämän päivän ja tulevaisuuden maailmassa.


Sisällysluettelo:

Marika Rauhala, Sisarellista solidaarisuutta ja miehisiä epäluuloja - Ateenan naiset uskonnollisilla juhlilla.
Summary: Marika Rauhala, Sisterly Solidarity and Manly Suspicions - Athenian Women at Religious Festivals.

Markus Mertaniemi, Suunnitelmat Rooman ja Persian kaksoismonarkiasta 200-luvulla jKr.: ”Rauhanomaisen rinnakkaiselon” aatteen historiallisilla juurilla.
Summary: Markus Mertaniemi, Plans for dual monarchy of Rome and Parthia in third century AD: At the historical roots of idea of “peaceful coexistence”.


Mari Isoaho, Ruhtinas Jaroslav Vsevolodovitshin (1190 –1 246) suhteet, valta ja ystävät.
Summary: Mari Isoaho, The relationships, power, and friends of Prince Yaroslav Vsevolodovich (1190 – 1246).

Tero Anttila, Henkilö- ja ystävyyssuhteiden rooli hyperborealaisen tutkimustradition varhaisen kehityksen taustalla 1600-luvun alkupuolen ruotsalaisessa historiantutkimuksessa.
Summary: Tero Anttila, The Early Development of “the Hyperborean Theory” in the 17th century Swedish Historiography – from the Perspective of Personal Relations and Friendship.

Jarmo Pulkkinen, Fredrik Suuri ja Voltaire – kuninkaan ja filosofin ystävyys.
Summary: Jarmo Pulkkinen, Frederick the Great and Voltaire – A Friendship between a King and a Philosopher.

Jyrki Outinen, Various faces of friendship between the Finns and the Turks in the Russo-Turkish War of 1877 – 1878.
Tiivistelmä: Jyrki Outinen, Suomalaisten ja turkkilaisten ystävyyden kasvot Turkin sodassa 1877 – 1878.

Raija Taramaa, Immigrant Finns and their Identity in the US during the Great Waves of Immigration.
Tiivistelmä: Raija Taramaa, Suomalaisten siirtolaisten identiteetti Yhdysvalloissa suuren siirtolaistulvan aikaan.

Kalervo Hovi, Mitä ystävyys merkitsi Ranskan liitto- ja ystävyyssopimuksissa Itä-Euroopan maiden kanssa 1924 – 1927?
Summary: Kalervo Hovi, The Meaning of the French Agreements of Alliance and Friendship with East Central European States (1924 – 1927)?

Jussi Jalonen, Aseveljeys ja miehinen ystävyys; jääkärieverstit Armas Kemppi ja Eino Polón.
Summary: Jussi Jalonen, Comradeship-in-arms and friendship between men; jäger colonels Armas Kemppi and Eino Polón.

Juha Saunavaara, Ystävät vihollisten riveissä. Joseph C. Grew ja ”hyvien” japanilaisten olemassaolon todistaminen.
Summary: Juha Saunavaara, Friends among the Enemy Lines. Joseph C. Grew and proving the existence of the ”good” Japanese.

Henry Oinas-Kukkonen, USA:n ja japanilaiskommunistien ystävyyden januskasvot.
Summary: Henry Oinas-Kukkonen, The Janus Face of US – Japanese Communist Friendship.

Tuula Okkonen - Jari Okkonen, Yhdysvaltojen suhtautuminen kulttuuriperintöön Japanin miehityksen ensimmäisenä vuonna.
Summary: Tuula Okkonen - Jari Okkonen, American attitudes towards cultural resources during the first year of the occupation of Japan.

Olavi K. Fält, Haasteena Venäjä, Neuvostoliitto, Neuvostoliitto: suomalaisjapanilaiset ystävyyssuhteet 1904 – 1957.
Summary: Olavi K. Fält, The challenge of Russia, the Soviet Union, the Soviet Union: the friendly relations of Finland and Japan in 1904 – 1957.

Heikki Roiko-Jokela, Urheilu kansojen yhdistäjänä – Suomen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan urheilu- ja liikuntasektorin yhteistyön lähtökohdat ja linjat.
Summary: Heikki Roiko-Jokela, Sport connects people - Finland´s and German Democratic Republic´s co-operation and lines in sport and physical exercise.

Kari Alenius, ”Ystävyys” sotapropagandan elementtinä.
Summary: Kari Alenius, ”Friendship” as an element of war propaganda.
  

 

04.09.2011