Tieto vai mielikuvat? Kohtaamiset, representaatiot ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

56,00

Tieto vai mielikuvat? Kohtaamiset, representaatiot ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Studia Historica Septentrionalia 82. Toim. Kari Alenius, Maija Kallinen & Maria Julku. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry, Rovaniemi 2019.

Kuvaus

Tässä teoksessa tarkastellaan tiedon ja mielikuvien välisiä suhteita ja vaikuttamispyrkimyksiä historian eri tilanteissa. Artikkelit on jaettu kahteen temaattiseen ryhmään. Ensimmäisessä osassa pohditaan eri näkökulmista, miten mielikuvat ovat syntyneet, miten niitä on tuotettu tai miten ne ovat kehittyneet ajan kuluessa. Miksi mielikuvat tietystä ihmisryhmästä ovat olleet juuri tietynlaisia? Avainsanoja ovat identiteetti, toiseus, globaalisuus, viholliskuva. Teoksen toisessa osassa korostuvat tiedon hallinta ja vaikuttaminen, jolloin painopiste on siinä, miten tietoa ja mielikuvia on käytetty vaikuttamispyrkimyksessä. Avainsanoja ovat retoriikka, suostuttelu, propaganda, sensuuri. Eri aikakausia ja maantieteellisiä alueita käsittelevät artikkelit, joissa liikutaan niin makro- kuin mikrotasollakin, tuovat näkökulmia tiedon ja mielikuvien keskinäiseen suhteeseen. Artikkelien kautta havainnollistuvat historiallisessa kontekstissa ne moninaiset tavat, joilla tämä monimutkainen suhde on vaikuttamassa kaikessa ihmisen toiminnassa.

Artikkelit / Articles

Kari Alenius, Maija Kallinen & Maria Julku, Tieto vai mielikuvat? – Johdatus käsitteisiin ja niiden keskinäiseen suhteeseen

I Mielikuvat toisista

Kari Alenius, Toiveiden dominanssi: virolaisen kansallisen eliitin mielikuvat ja tieto Suomesta (1850–1917)

Olavi K. Fält, Globalisaatio ja toiseus: japanikuva suomalaisen identiteetin voimavarana 1800-luvun lopulla ja 1990-luvulla

Hannu-Pekka Kangas, Heroes and hordes – representations of Finland and the Soviet Union in Spanish newspapers during the Winter War, 1939–1940

Hanna Aranne, Yhteisten viholliskuvien vaikutus Suomen tunnustaessa Mantšukuo itsenäiseksi valtioksi

Sanna Kristiina Salo, Media and the birth of our enemy. The images of Communism in two Italian weekly papers 1950–1953

Antti Heikkinen, Adolf Hitler: historian tuntematon epäpersoona

II Tiedon hallinta ja vaikuttaminen

Timo Sironen, Propaganda roomalaisten ja sabellilaisten kansanheimojen vastakkainasettelutilanteissa 300-luvulta 80-luvulle eaa

Maria Julku, ”For your own benefit and defence.” Persuading Peasants to Participate in Castle Building in Early Modern Ostrobothnia

Henry Oinas-Kukkonen, Geishat ja ”toiset” naiset amerikkalaisille miehityssotilaille kuvattuina

Pekka Tuomikoski, Mitkä rintamakirjeenvaihtajien lehtiartikkelit sensuroitiin ja miksi?

Annariina Seppänen, ”Perustajaisämme eivät halunneet Amerikasta sosialistista valtiota.” – Sosialismin merkitykset Yhdysvaltain republikaani- ja demokraattipuolueiden esivaaliväittelyretoriikassa vuosina 1999–2016

Roman Hautala, The Fictional Tatar Massacre of Greeks in Sudak (Crimea) in 1278: The Problem of Forced Interpretation of a Single Source (unus testis)